NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD AREÁLU POHODA

 

1. Návštěvní řád areálu POHODA ( dále jen řád ) určuje podmínky pro návštěvu a využívání areálu a každý návštěvník areálu je povinen podmínky stanovené tímto řádem dodržovat.2. Areál POHODA ( dále jen areál ) je oprávněna navštívit a v rozsahu stanoveném tímto řádem využívat každá osoba jenž zaplatila vstupné, přičemž
2. 1 osoby mladší deseti let jsou oprávněny areál navštěvovat a využívat pouze v doprovodu osoby starší patnácti let
2. 2 děti nedosahující vzrůstu 110 cm jsou oprávněny areál navštěvovat a vyjma dráhových golfů a stolních tenisů využívat bezplatně
2. 3 dětem mladším deseti let není z důvodu možného poškození drah nebo úrazu povoleno využívat dráhy minigolfu (zelené dráhy)
2. 4 děti starší deseti let a mladší patnácti let mohou po zaplacení částky určené ceníkem využívat dráhy minigolfu (zelené dráhy) pouze v doprovodu osoby starší patnácti let
2. 5 po dobu konání turnajů jsou označené dráhy pro hru ostatní veřejnosti uzavřeny
2. 6 osobám pod vlivem jakýchkoliv psychotropních látek a alkoholu je vstup do areálu zakázán.3. Každý návštěvník areálu je povinen
3. 1 dodržovat pokyny osob vykonávajících dozor nad dodržováním řádu
3. 2 dodržovat pravidla her jichž se účastní
3. 3 na požádání osob vykonávajících dozor nad dodržováním řádu prokázat se platnou vstupenkou, v opačné případě zaplatit pokutu 100,- Kč a okamžitě opustit areál
3. 4 na požádání osob vykonávajících dozor nad dodržováním řádu prokázat se v případě hry dráhových golfů a stolního tenisu dokladem o zaplacení hry, v opačném případě zaplatit pokutu 1000,- Kč a okamžitě opustit areál
3. 5 jakékoliv poškození zeleně či jakéhokoliv zařízení areálu neprodleně ohlásit osobám vykonávajícím dozor nad dodržování řádu
3. 6 nahradit vzniklou škodu, poškodí-li, zničí či zcizí zeleň či jakékoliv zařízení areálu.4. Vstup s kolem a jízda na kole v areálu, jejich odkládání na jiných místech než k odkládání určených, vstup psů či jiného zvířectva do areálu je zakázáno.
4. 1 Ohrožování bezpečnosti či zdraví vlastní a ostatních návštěvníků areálu se zakazuje.
4. 2 Ničení, poškozování, popř. zcizování jakékoliv zeleně či jakéhokoliv vybavení areálu, vstup na plochy zeleně vyjma plochu dráhy minigolfu č. 7 v souvislosti s hrou, našlapování na dráhy miniaturgolfu a vstup do prostor či zařízení areálu vyhrazených pouze obsluze se zakazuje.5. Ceny her a ztratného určují závazné ceníky provozovatele areálu.6. Každý návštěvník areálu, vyjma osob uvedených v bodě 2.3, je po zaplacení cen stanovených ceníkem oprávněn ke hře, a na základě sdělení svého příjmení, popř. po předložení dokladu totožnosti má nárok na zapůjčení patřičného hracího náčiní.7. Za věci v areálu odložené mimo zařízení určená k odkládání věcí se neručí.8. Tento řád platí od 1.04. 2005 do odvolání.