Pravidla miniaturgolfu


1. Miniaturgolf se hraje na osmnácti drahách s překážkami (=jeden okruh). Do drah je zakázáno vstupovat nebo na ně našlapovat.

2. Miniaturgolf se hraje míči a holemi. Účelem hry je dostat míč co nejmenším počtem úderů ze základního pole do cíle (jamky).

3. Úder smí být proveden, je-li míč v klidu, a provádí se zásadné golfovou holí.

4. Pro hru na jedné dráze je pro každého hráče povolen jeden druh míče.*

5. Každý úder se započítává jako jeden bod. Jestliže míč po šesti započítaných úderech nedosáhne cíle, musí se připočítat další bod. Nejvyšší počet bodů na jedné dráze je tudíž sedm.*

6. Překážka je překonána, jestliže míč překročil hraniční linii (červená čára). Pokud se tak nestane a překážka tudíž není překonána, musí hráč vždy začínat se základního pole (černý obdélník na začátku dráhy).

7. Zastaví-li se míč po překonání překážky nebo u mantinelu, je možno jej rukou přeložit na nejbližší černou čáru (překládací linii).

8. Vrátí-li se míč ve hře zpět před hraniční linii a zastaví se tam, hraje se dále z místa, kde překonal hraniční linii při návratu - zpětném běhu (při respektování ustanovení podle bodu 7).

10. Hra na dráze je ukončena, jestliže hráč dostal míč v souladu s předchozími pravidly do cílového prostoru nebo do jamky.

11. Míč z miniaturgolfových jamek se vyjímá zásadně rukou.

12. Každý hráč, který vstoupí na miniaturgolfové hřiště, je povinen dodržovat tato pravidla.

* Pokud se hráčská veřejnost nedohodne jinak.

Hráči mladší deseti let mohou hrát pouze v přítomnosti osoby starší patnácti let (doprovodu), přičemž doprovod nese plnou odpovědnost. Každý hráč je povinen v souladu s provozním řádem areálu chovat se tak, aby nedošlo k poškození drah, zeleně či jiného vybavení areálu.