Pravidla minigolfu


1. Minigolf se hraje na osmnácti betonových drahách s překážkami (=jeden okruh), do kterých se může vstupovat. Do dráhy se vstupuje pouze ve vhodné obuvi k odehrání míče nebo k vybrání míče z cíle a to tak, aby chůze po dráze byla co nejkratší. Bezdůvodné vstupování do drah či chůze po nich jsou zakázány.

2. Minigolf se hraje míči a holemi. Účelem hry je dostat míč co nejmenším počtem úderů ze základního pole do cíle (jamky).

3. Úder smí být proveden, je-li míč v klidu a provádí se zásadně golfovou holí.

4. Pro hru na jedné dráze je pro každého hráče povolen jeden druh míče.*

5. Každý úder se započítává jako jeden bod. Jestliže míč po šesti započítaných úderech nedosáhne cíle, musí se připočítat další bod. Nejvyšší počet bodů na jedné dráze je tudíž sedm.*

6. Překážka je překonána, jestliže míč překročil hraniční linii (černá čára). Pokud se tak nestane, a překážka tudíž není překonána, musí hráč vždy začínat za základního pole.

7. Zastaví-li se míč po překonání překážky u překážky nebo u mantinelu, je možno jej rukou přeložit na nebližší překládací linii (žluté okraje).

8. Na dráze č. 18 se v případě nedosažení cíle hrají všechny další údery ze základního pole. Na ostatních drahách se hraje ze základního pole dokud míč nepřekoná černou čáru (základní pole je kruh o průměru 30 cm vyznačený na začátku dráhy).

9. Vrátí-li se míč ve hře zpět před hraniční linii a zastaví se tam, hraje se dále z místa, kde překonal hraniční linii při návratu - zpětném běhu (při respektování ustanovení podle bodu 7.).

10. Při výskoku míče z dráhy za červenou čárou se hraje z místa, kde míč dráhu opustil (při respektování ustanovení podle bodu 7).

11. Hra na dráze je ukončena, jestliže hráč dostal míč v souladu s předchzími pravidly do cílového prostoru nebo do jamky.

12. Míč z minigolfových jamek se vyjímá zásadně rukou.

13. Každý hráč, který vstoupí na minigolfové hřiště je povinen dodržovat tato pravidla.

* Polud se hráčská veřejnost nedohodne jinak.

Hráči mladší deseti let mohou hrát pouze v přítomnosti osoby starší patnácti let (doprovodu), přičemž doprovod nese plnou odpovědnost. Každý hráč je povinen v souladu s provozním řádem areálu chovat se tak, aby nedočlo k poškození drah, zeleně či jiného vybyvení areálu.
Odstraňování nečistot z drah je prováděno zásadně nástroji k tomu určenými (koště, stěrka), nikoliv holí nebo nohou.